DOSS

De directies van de opleidingen vormen het dagelijks bestuur van ZON. Zij zijn de aangewezen personen om het samenwerkingsverband te dragen. DOSS-leden hebben een adviesrol voor strategische thema’s aan hun CvB. Wanneer er relevante strategische thema’s spelen, worden de CvB’s geïnformeerd. Het DOSS werkt op strategisch en  tactisch niveau samen en betrekt het CvB erbij waar nodig. Aan het dagelijks bestuur en de algemene ledenvergadering is een Programmamanager verbonden. De manager adviseert het DOSS en de algemene ledenvergadering. De Programmamanager initieert en ontwikkelt voor de langere termijn innovatief  (BPV en stage)beleid voor de coöperatie.

Leden:

Directeuren van de samenwerkende onderwijsinstellingen 

Onderwerpen betreffende veranderde wet- en regelgeving zoals: 

  • Doelmatigheid (S) en samenwerking (S)
  • Verkorten en intensiveren (T)
  • Examenprofielen ((T)
  • Herijken van KD’s (S en T)
  • nieuwe bekostigingssystematiek (T)
  • borging producten en processen S-factor

Frequentie:

Iedere twee maanden