Stagematching

Stagematching is een programma dat het Stagebureau van Netwerk ZON ondersteunt bij de coördinatie van Zorgstages voor niveau 2, 3, 4 en 6. Dit doen wij aan de hand van een aantal stappen:

1. Inventariseren
Het Stagebureau van Netwerk ZON maakt inzichtelijk wat de vraag is bij de scholen naar stageplaatsen. Daarnaast geven instellingen zelf aan op https://stagematching.netwerkzon.nl –onder hun eigen account- wat het aanbod van stageplaatsen voor een schooljaar zal zijn. Ook kunnen ze bepaalde wensen aangeven, bijvoorbeeld dat er een kennismakingsbrief van de leerling wordt verwacht.

2. Verdeling aanbod
Het Stagebureau van Netwerk ZON verdeelt de stageplaatsen onder de deelnemende scholen. Hierbij wordt rekening gehouden met afspraken die instellingen en scholen onderling hebben. Op het moment dat er tekorten zijn ontstaan, door of een toename van de vraag of een afname van het aanbod, probeert Netwerk ZON regiobreed met de partners op zoek te gaan naar oplossingen.
Bij de verdeling wordt rekening gehouden met reisafstand voor de leerling.

3. Matchen
Wanneer de plaatsen zijn ontvangen door de scholen gaan de stagecoördinatoren de leerlingen matchen. Dit houdt in dat de juiste leerling bij de juiste plaats gezocht wordt.
Op het moment dat de matches als definitief worden aangemerkt in Stagematching, zien de instellingen de gegevens van de leerlingen.

4. Op stage
De gematchte leerlingen gaan op stage. De instellingen die hebben aangegeven een sollicitatieprocedure vooraf te hanteren, voeren deze uit en ontvangen daarna hun leerlingen.

We houden hierbij de volgende spelregels aan:
• De persoon van school die zitting heeft in het StageCoördinatorenOverleg is verantwoordelijk voor de inventarisatie van de vraag naar plaatsen. Iedere vraag hierover aan het Stagebureau van ZON gaat via die persoon. Alle wensen voor veranderingen worden via deze persoon doorgegeven aan het Stagebureau van Netwerk ZON.
• De contactpersoon van de zorginstelling in Stagematching is verantwoordelijk voor de invoer van het aanbod in Stagematching. Hij/zij is eigenaar van de gegevens. Alle wensen voor verandering en worden via deze persoon doorgegeven aan het Stagebureau van Netwerk ZON.
• Als de deadline van aanmelding van plaatsen is geweest kunnen plaatsen in principe niet meer worden veranderd/ingetrokken.
• In de verdeling worden afspraken over leerafdelingen meegenomen. Buitenlandse stages kunnen wel in Stagematching staan, maar worden niet geteld in de verdeling
• Bij het matchen zijn de opmerkingen bij de stageplaatsen leidend. Als een school niet kan voldoen aan de opmerkingen of het cluster, vindt altijd overleg plaats voor matching van de leerling. Persoon genoemd bij punt een neemt contact op met persoon genoemd bij punt twee.
• Onbenutte stageplaatsen worden twee weken voorafgaand aan de definitieve matching teruggegeven aan het Stagebureau van Netwerk ZON. Met andere scholen wordt bekeken of de plaatsen zo goed mogelijk kunnen worden benut.  

Inloggen stagematching