Over Netwerk ZON

 

In Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel functioneert sinds 1997 een samenwerkingsverband van verplegende en verzorgende opleidingen, Provo97. Sinds de oprichting heeft Provo97 om de vijf jaar haar doelstellingen en werkwijzen geëvalueerd en bijgesteld. Ook in 2012 is deze discussie weer op gang gekomen. Naast nieuwe doelstellingen heeft deze herijking het samenwerkingsverband ook een nieuwe naam gegeven. Netwerk ZON is de nieuwe naam voor het netwerk van zorg- en welzijnsopleidingen in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel. Netwerk ZON is geen afkorting maar staat voor energie, cyclisch, duurzaamheid en netwerken Zorg, Welzijn en Onderwijs.

Netwerk ZON wordt gevormd door de vijf samenwerkende onderwijsinstellingen (de ROC’s  Noorderpoort, Alfa-college, ROC Menso Alting, Drenthe College en de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen). Aan de netwerkorganisatie zijn door middel van de platforms verbonden: 12 vmbo-scholen, S-BB, 120 zorg- en welzijnsinstellingen en ZorgpleinNoord. Rondom thema’s, zoals stage- en beroepskrachtenplanning, innovatie van praktijkleren en examinering zijn platforms en kenniskringen georganiseerd. Door het stagebureau van Netwerk ZON worden jaarlijks meer dan 5000 stagiairs van de verzorgende en verpleegkundige mbo en hbo opleidingen gematcht.

Netwerk ZON functioneert in een typische netwerkorganisatie. Dit betekent dat partners samenwerken op basis van een win-win situatie. Er is geen sprake van hiërarchische aansturing maar van functionele aansturing. Met roulerende voorzitters en projectleiders, afkomstig uit haar netwerk of zo nodig daarbuiten. Netwerk ZON wordt bestuurlijk geborgd door het beleidsoverleg met bestuurlijke vertegenwoordiging van de verschillende partners. Daarnaast wordt zij inhoudelijk gevoed door de vaste overlegvormen als het platform Innovatie, het platform Planning, platform Onderwijs en Examinering, de vaste kenniskringen en het stagematchingsoverleg. Het voordeel van deze werkwijze is dat personen in wisselende rollen optreden, dan als projectleider en dan als lid van de kenniskring en dit bevordert innovatie.

Samenvatting ZON

Film - NetwerkZON2020: één van de speerpunten na 20 jaar samenwerken

Jaarverslag_NetwerkZON_2020-2021_def.pdf

 

Publicaties

Het Brein, onafhankelijke bijdrage van Pulse Media Group (18 december 2017)

Het Brein: Wederkerigheid essentieel bij samenwerking

Onderzoeksrapport - Zorgpact: samen op weg naar beter (19 maart 2018)

Zorgpact: samen op weg naar beter.