Privacyverklaring

Bij Netwerk ZON hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan wij de gegevens verwerken. Onderstaand geven we inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

Contactgegevens

Website:          www.netwerkzon.nl

Adres:             L.J. Zielstraweg 2

Postcode:        9713 GX Groningen

Email:             info@netwerkzon.nl

Verwerking van persoonsgegevens op onze website

Wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten (voor u) te kunnen verrichten. Deze persoonsgegevens zijn altijd door uzelf of door een derde met uw toestemming aan ons verstrekt. Het betreft de volgende persoonsgegevens:

- naam,

- adres,

- postcode,

- plaats,

- telefoonnummer,

- e-mailadres,

- overige persoonsgegevens door u via onze website aan ons verstrekt.

 

Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

- om uw vraag te kunnen beantwoorden of uw opmerking te kunnen verwerken,

- verzenden van nieuwsbrieven.


Onze website

Bij de werking van onze website denken we ook aan uw privacy. We gebruiken alleen technische, functionele cookies en geanonimiseerde analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Deze cookies worden bij het eerste bezoek aan onze website als een klein tekstbestand opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Via de instellingen van de gebruikte browser kunnen cookies worden verwijderd. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het verwijderen of weigeren van cookies kan echter wel afbreuk doen aan het gebruiksgemak van de website.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij na afloop van de overeenkomst met of toestemming door u maximaal 1 jaar. Dit doen we voor uw gemak. Door uw persoonsgegevens een jaar te bewaren is het voor u niet nodig om telkens uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Om aan onze verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen, bewaren wij onze financiële administratie, en de daarin opgenomen persoonsgegevens 7 jaar of zoveel langer als de belastingdienst vereist.

Beveiliging van persoonsgegevens

Netwerk ZON heeft de onderstaande maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

- computersystemen en servers zijn altijd up-to-date en voorzien van de laatste beveiligingspatches,

- de medewerkers die inzage hebben in persoonsgegevens zijn gebonden aan geheimhouding van persoonsgegevens,

Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met ons worden opgenomen via info@netwerkzon.nl. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij verwerkersovereenkomsten om ervoor te zorgen dat onze partners eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hanteren.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u benoemde organisatie, te versturen.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar: info@netwerkzon.nl. Wij zullen deze zo snel als mogelijk in behandeling nemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens ook van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op een verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijderen wij deze gegevens weer.

Overig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar, verwijderen wij deze persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact met ons op via info@netwerkzon.nl zodat wij de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van een geautomatiseerd besluitvormingsproces aan de hand van persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan hebben.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Netwerk ZON

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 juli 2019.