Netwerk ZON Nieuwsbrief Herfst 2023

Lees hier een korte terugblik van de bijeenkomst Onderwijs over Vijf Jaar en de peer review op 17 oktober, en hoe op dit moment de evaluaties van innovatieve onderwijs- en praktijkvormen verlopen.
Onderwijs_over_5_jaar__2-01-01_news_detail

Onderwijs over 5 jaar

Wat kunnen we doen om de studenten de beste leeromgeving te bieden op school en op stage? Zijn er nog wel scholen zoals we die nu kennen? Welke nieuwe technologieën zullen er zijn die het leren en werken makkelijker of juist moeilijker maken? Zomaar een paar vragen die naar voren kwamen tijdens de bijeenkomst op dinsdag 17 oktober.
Meer dan 90 personen uit verschillende zorg- en welzijnbranches en het onderwijs kwamen bij elkaar in Assen waar in samenwerking met de Hanze Ontwerp Fabriek de bijeenkomst Onderwijs over 5 jaar is georganiseerd. Er waren docenten, onderwijsontwikkelaars, praktijkopleiders, managers en zelfs een student aanwezig om gezamenlijk aan de slag te gaan.
Vanuit het netwerk was namelijk de wens naar voren om een keer alle bekende kaders los te laten en met een open blik naar de toekomst te kijken. Een toekomst die we niet kunnen voorspellen, maar waar we wel graag goed voorbereid op willen zijn. Hoe ging dat?

In groepjes van vier zijn tekeningen gemaakt van het onderwijs over 5 jaar, en hebben we ook vragen geformuleerd die naar boven komen bij de toekomst. Bijvoorbeeld over de onderwijsvormen, digitale systemen, de samenwerkingen, onze eigen competenties t.o.v. de werkzaamheden, diploma’s en erkenningen. Kortom, veel om over na te denken.
Maar het doel van de middag is niet om deze vragen direct te beantwoorden. We gaan nog een stap verder en om te voorkomen dat iedereen bij bekenden zou blijven zitten, mocht iedereen op zoek naar twee andere personen om elkaar te interviewen. We hebben gevraagd naar elkaars persoonlijke drijfveren en motivatie en dat heeft geleid tot veel warme gesprekken waarin duidelijk is geworden dat we veel hetzelfde belangrijk vinden binnen ons werk.
Na dit stukje introspectie kwam de laatste opdracht: een concreet idee opschrijven dat je binnen korte termijn zou willen uitvoeren. Alle ideeën gingen rond en kregen scores. De ideeën met de hoogste scores zijn voorgelezen en wie dat wilde, kon zich meteen erbij voegen om met elkaar een afspraak te maken en er binnenkort mee aan de slag te gaan. Agenda’s kwamen tevoorschijn en nieuw of hernieuwd contact is gelegd tussen aanwezigen.

De onderwerpen, vragen en ideeën die voorbij zijn gekomen passen binnen alle programmalijnen van het project Modern Health; leer- en ontwikkelgemeenschappen, onderwijsontwikkeling, digitaal leren en werken, en governance. We kijken ernaar uit om hier de komende tijd mee aan de slag te gaan en houden jullie via de nieuwsbrief, platforms en overleggen op de hoogte van de ontwikkelingen.

Interne evaluatie en peer review

Het project RIF Modern Health is halverwege! En daarom hebben we een uitgebreide tussentijdse evaluatie gedaan aan de hand van een interne evaluatie en peer review.
Voor de zomervakantie hebben alle samenwerkingspartners een vragenlijst van ons ontvangen waarin zij feedback konden geven op de voortgang van het project. Daarnaast waren we benieuwd naar hoe de samenwerking binnen Modern Health ervaren wordt. Met behulp van deze input zullen wij gezamenlijk de rest van het project invulling geven. Uit de interne evaluatie blijkt dat meer dan twee derde van de respondenten (69,38%) het er (helemaal) mee eens is dat de samenwerking binnen Modern Health de komende jaren zal worden verstevigd. Zij zijn positief over de huidige samenwerking, omdat men op elkaar kan vertrouwen, mensen echt in elkaar geïnteresseerd zijn, er voor wordt gezorgd dat iedereen aan bod komt, men op elkaar kan rekenen als een instelling een probleem heeft en het niet moeilijk is om openhartig te zijn. Echter, veel partners zijn niet op de hoogte van de benamingen van de programmalijnen en zien de koppeling met hun eigen participatie aan het project niet. Er kan meer aandacht besteed worden aan bekendheid geven aan de programmalijnen, de onderlinge samenhang en de concretisering ervan. Mooie input om in de tweede fase van het project mee aan de slag te gaan. We willen alle partners die de interne evaluatie hebben ingevuld hartelijk bedanken!

Als aanvulling op de interne evaluatie hebben we op 17 oktober een peer review georganiseerd onder begeleiding van Katapult. Katapult is een netwerk van samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven met als doel om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij te verbeteren. Het peer review team van Katapult heeft gedurende de dag gesprekken gevoerd met het projectteam, de stuurgroep en verschillende samenwerkingspartners. We kijken terug op een leerzame dag, en kijken uit naar de resultaten van het peer review team, waarmee we gezamenlijk aan de slag kunnen om de tweede helft van de projectperiode tot een succes te maken!

Gezamenlijke evaluaties Innovatieve onderwijs- en praktijkvormen

Het afgelopen jaar zijn we gestart met het uitvoeren van evaluaties van innovatieve onderwijs- en praktijkvormen. Het doel van deze evaluaties is om helder te krijgen welke initiatieven er zijn en wat ze betekenen voor de drie pijlers Eigen regie student, Breed opleiden en Co-creatie docenten en werkbegeleiders. De evaluatie vindt plaats op de werkvloer: docenten en werkbegeleiders gaan met elkaar in gesprek. Studenten gaan onderling in gesprek, om te zorgen voor een veilige sfeer.
Tot nu toe hebben we al zeer verhelderende en interessante gesprekken gevoerd over de Flexstage voor Verzorgenden-IG Noorderpoort, de regionale Gehandicaptenzorg route en het parttime stagemodel voor de 2e jaars studenten verpleegkunde op het Alfa-college in Groningen. De komende tijd gaan we in gesprek met de praktijkroute van het Heymanscentrum, Treant praktijkroute, Excellente kraamroute en het UMCG Gilde.

Werkwijze
Door middel van de onderstaande praatplaat gaan de betrokkenen in kleine groepen met elkaar in gesprek. Bij ieder gesprek is een gespreksleider aanwezig om het gesprek te begeleiden en telkens terug te komen bij de drie pijlers, de gespreksleider beschikt over een onderleggers over iedere pijler met extra informatie en hulpvragen. Er kan worden gekozen om te focussen op één of twee onderwerpen. Als eerste zijn de studenten aan de beurt die de route hebben gevolgd. Daarna wordt het gesprek met betrokken docenten en werkbegeleiders en/of praktijkopleiders aangegaan. De input van de studenten wordt meegenomen naar de andere gesprekken. Tijdens de gesprekken vullen de aanwezigen een actieplan in waarmee de werkgroepen van de onderwijs- en praktijkvormen aan de slag kunnen. 

Planning Stagematching

De scholen druk bezig met de conceptmatch van periode 3, 4 in Stagematching. Op maandag 27 november moet deze klaar zijn en op maandag 11 december zijn de definitieve matches bekend voor de stageinstellingen en de studenten.
Om alle studenten een mooie plek te geven en de plekken zo goed mogelijk te benutten, vinden binnenkort de Uitdagende Matches overleggen plaats met stagecoördinatoren van alle scholen. Het aanbod wordt bij deze overleggen kritisch bekeken en onderling uitgewisseld.

« Terug naar het nieuwsoverzicht