Uitgelicht: leernetwerken Vaart Welzijn, leerafdelingen Welzijn in Drenthe en Ketenstage

In het project NetwerkZON2020: the H(ealth) factor staan 50 interdisciplinaire leernetwerken rondom nieuwe kennis Healthy Ageing, rolmodellen en modern zorg-welzijnsonderwijs centraal.
Fasen_leernetwerk_news_detail

Inmiddels staat de teller op 37 interdisciplinaire leernetwerken, verspreid over de regio, verschillende doelgroepen en branches! De leernetwerken bevinden zich in verschillende fasen van de ontwikkeling tot een duurzaam netwerk. Uit de leernetwerken zijn al 29 interdisciplinaire casussen aangedragen die input zijn voor ontwikkelingsgerichte opdrachten en toetsen voor studenten Zorg en Welzijn, komende tijd gaan we nieuwe casussen ophalen. Het kan zijn dat je hiervoor benaderd wordt.

Verschillende leernetwerken zijn in de afgelopen tijd een nieuwe fase ingegaan, of hebben een andere ontwikkeling doorgemaakt, er zullen er hier en aantal worden uitgelicht.

Leernetwerk Vaart Welzijn

Waar het welzijnswerk vroeger in homogene teams werkte, wordt sinds drie jaar binnen de compleet nieuwe welzijnsorganisatie Vaart Welzijn in gemeente Assen door wijkverpleegkundigen, sportbuurtwerkers, opbouwwerkers, jongerenwerkers, ouderenwerkers en maatschappelijk werkers als team samengewerkt.

De interdisciplinaire aanpak en toename van individuele hulpvragen waar de teams mee te maken kregen, zorgde ervoor dat de focus van de professionals vooral op de individuele vragen lag. Terwijl de belofte van de wijkteams juist preventie was. Om aan die belofte te voldoen zijn er in Assen extra middelen vrijgemaakt voor samenlevingsopbouw en een outreachende manier van werken. Lees hier meer over hoe dit in gemeente Assen wordt vormgegeven: https://www.buurtwijs.nl/content/samenlevingsopbouw-als-specialisme

Leerafdelingen Welzijn in Drenthe

Binnen het Stakeholdersoverleg PW worden ontwikkelingen en innovaties op het gebied van de opleidingen Pedagogisch Werk actief uitgewisseld. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van leerafdelingen in Drenthe: bij Drenthe College Welzijn wordt al meer dan 10 jaar gewerkt met leerafdelingen – inmiddels zijn het er 11!

De leerafdelingen bestaan uit een mix van studenten van de opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent, Sport en Bewegen en Helpende Zorg en Welzijn. Binnen de leerafdelingen is een mix van studenten actief: ouderejaars nemen eerstejaars studenten mee (peer coaching). In de leerafdelingen zijn korte lijnen met leerbedrijven, docenten en studenten, dit biedt een krachtige leeromgeving. Studenten worden breed opgeleid wat meer mogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt.

In de eerste weken van de opleidingen vindt werkveldoriëntatie plaats, op basis hiervan maken studenten een keuze voor een leerafdeling of leerbedrijf. Per opleiding is er een aanbod van minimaal twee leerafdelingen. Studenten zitten altijd minimaal een jaar in één leerafdeling. Van een leerbedrijf wordt verwacht dat er minstens 15 studenten geplaatst kunnen worden en er moet commitment zijn bij de organisatie en het team. Daarnaast wordt met name in het eerste jaar van een leerafdeling een tijdsinvestering gevraagd om het concept goed neer te zetten.

Nieuwsgierig geworden? Zie voor meer informatie ook de volgende artikelen: Drenthe College en CKC-Drenthe openen leerbedrijven (juli 2018) en  Mooie samenwerking Drenthe College en OBS De Heksenketel (mei 2017)

 

Leernetwerk Ketenstage “Student volgt cliënt”

Tijdens de ketenstage lopen hbo-v studenten in de ouderenzorg stage, waarbij zij in 20 weken bij drie zorginstellingen telkens zes weken stage lopen. Er zijn twee tussenweken, waarin studenten evalueren en overdragen naar andere studenten. Drie jaar geleden is de Hanzehogeschool, samen met het werkveld, begonnen met een ketenstage.

De meerwaarde van de ketenstage is dat studenten vroegtijdig met een andere blik naar de ouderenzorg leren kijken en de schakels in de keten goed leren kennen. Daarnaast kijken organisaties ook bij elkaar in de keuken.

Inmiddels begint het 6e cohort van studenten in februari 2019 aan de ketenstage! Daarnaast wordt verkend hoe de ketenstage kan worden verbreed naar studenten mbo-Verpleegkunde.

Voor meer informatie zie: https://www.studentvolgtclient.nl/

« Terug naar het nieuwsoverzicht