Innovaties presenteren zich tijdens jaarlijkse netwerkbijeenkomst Onderwijs & Arbeidsmarkt

Op woensdag 1 juni vond de jaarlijkse netwerkbijeenkomst Onderwijs & Arbeidsmarkt plaats bij Duurzaamheidscentrum Assen. Meer dan 90 docenten, praktijkopleiders, (opleidings-)managers, directeuren, bestuurders en collega’s hebben enthousiast bijgedragen
Kickoff_juni_2022_groepsfoto-netwerkzon_news_detail

Beeld Noord-Nederlandse arbeidsmarkt en onderwijs Zorg en Welzijn 

Zowel de arbeidsmarkt als het onderwijs zijn volop in beweging. Tijdens deze workshop zijn we in gesprek gegaan over het beeld op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt. Hoe ontwikkelt de instroom zich ten opzichte van de vraag in Zorg en Welzijn? Wat zijn inzichten in de regionale Stagematching? Wat zijn discrepanties en mogelijkheden? Bekijk de laatste inzichten hier.

Robuuste interdisciplinaire leergemeenschap mbo-hbo-wo  

Eén van de 15 robuuste interdisciplinaire leergemeenschappen van Modern Health heeft zich gepresenteerd en het multidisciplinair onder­wijs binnen de Geboortezorg centraal gesteld. In deze leergemeenschap heeft multidisciplinair onderwijs in het curriculum van alle disciplines betrokken bij Geboortezorg, waaronder Gynaecologie, Verloskunde, (JGZ)Verpleegkunde en Kraamzorg (mbo) vorm gekregen. Tijdens de workshop is samen met de deelnemers verkend wat succes- en knelpunten zijn en hoe deze vorm van onderwijs ook ingezet kan worden voor andere thema’s zoals kwetsbare zwangeren.

Hoe wordt interdisciplinaire casuïstiek ingezet voor interdisciplinaire competenties voor mbo en hbo?  

Vanuit de 15 robuuste leergemeenschappen die zich ontwikkelen in Modern Health wordt interdisciplinaire casuïstiek opgehaald. De casussen leveren input voor onderwijsmateriaal voor studenten, waardoor zij zich kunnen voorbereiden op hun stage in het leernetwerk. De casuïstiek kan voor alle niveaus worden benut, inclusief hbo. In samenwerking met Consortium worden een aantal casussen verwerkt in een D-EPD (didactisch elektronisch patiëntendossier). 
Tijdens de workshop kwam de wens naar voren om de scheidslijnen tussen verschillende opleidingen en niveaus los te laten. Dit vraagt om begrijpelijke, dezelfde taal zodat de casussen vanuit alle disciplines herkend worden. Het UNO-UMCG werkt aan onderwijsmateriaal voor studenten, gebaseerd op uitkomsten van onderzoek. Bekijk hier wie het UNO-UMCG is en waar ze zich op richten.

Stage tijdens Corona: door de bril van de student en stage instelling  

Tijdens de eerste lockdown kregen studenten de keuze voorgelegd om door te gaan met hun stage of om thuis te blijven. Hoe hebben studenten deze tijd ervaren en wat is hun motivatie geweest om door te gaan met de stage toen zij zelf de keuze moesten maken? Mensen baseren hun keuzes vaak op de keuzes van anderen. Maar naar wie kijken deze studenten om te bepalen wat ze doen? ‘Taak-afhankelijkheid’ blijkt een belangrijk effect te hebben op de motivatie van studenten. Daarnaast is tijdens de workshop gesproken over wat stage instellingen en scholen hebben gedaan om studenten goed te begeleiden tijdens deze periode. Het houden van contact met school en stage is belangrijk voor de studenten. Daarnaast geeft men aan dat het voor studenten belangrijk is om, naast hun stage, ook naar school te gaan waar ze hun leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Lees hier het artikel over dit onderwerp.

 

E-Begeleiden zonder papier

De scholen in NetwerkZON maken gebruik van het begeleidingssysteem OnStage. De BPV-verantwoordelijken en werkbegeleiders van de stage instellingen merken steeds meer van deze digitalisering. Zo wordt de BPV-overeenkomst in steeds meer gevallen digitaal ondertekend (niet meer drie papieren versies die rondgaan!), wordt de BPV-wijzer digitaal aangeboden en kunnen werkbegeleiders en studenten OnStage gebruiken om de voortgang van de stage bij te houden in het digitale dossier. Maar, hoe zorg je ervoor dat de studenten wekelijks inloggen en bijhouden hoe het op stage gaat? En wat als een werkbegeleider niet begrijpt hoe OnStage werkt? Goede communicatie, duidelijke handleidingen en besef van urgentie zijn hierbij belangrijk. Komende jaren wordt gekeken hoe het gebruik van OnStage verloopt en hoe dit verder ingezet kan worden. 

Flexibel onderwijs als sleutel voor leven lang ont­wikkelen

In het project NetwerkZON Doelmatigheid staat de aansluiting van onder­wijs op de arbeidsmarkt en het gezamenlijk ontwikkelen van samenhangend opleidingsaanbod in de regio centraal. Verschillende vormen van flexibel onderwijs dragen bij aan een leven lang ontwikkelen voor verschillende doelgroepen. Hoe kunnen wij deze di­verse doelgroep aan studenten interesseren en behouden voor Zorg en Welzijn? Eén van de flexibele trajecten is FastSwitch.

Netwerkspanningen  

Welke netwerkinzichten, gedragingen en structuren hebben we als netwerk ver­worven, en welke netwerkspanningen en dilemma’s geeft dit? Op de poster is op een tijdslijn te zien hoe NetwerkZON zich de afgelopen 25 jaar als netwerkorganisatie heeft ontwikkeld. Iedere vijf jaar is de missie en visie herijkt. Netwerkspanningen waren vaak aanleiding tot verder ontwikkeling van het netwerk, dat is met behulp van governance modellen in de tijdslijn verduidelijkt. Een voorbeeld van een netwerkspanning was het benutten van stageplaatsen door en voor de gehele regio in plaats van alleen voor de subregio. Door een gezamenlijk netwerkdoel te stellen, bijvoorbeeld iedere student heeft recht op minimaal 20 weken ervaring met klinische zorg, werd het nut hiervan ingezien. 

Wat maakt dat nieuwkomers en ervaren zorgprofessionals in de zorg blijven?

Waarom willen zorgprofessionals wél in de zorg blijven werken? Wat maakt ze enthousiast? Jasperina Brouwer doet onderzoek naar het behoud van zorgprofessionals, maar ook naar wat het vak aantrekkelijk maakt voor nieuwkomers. Waarom kiezen MBO-verpleegkundigen voor dit vak en wat hebben ze nodig tijdens een stage en tijdens hun eerste werkervaringen? En waarom twijfelen ervaren zorgprofessionals om te blijven, ondanks het enthousiasme voor hun vak? Verschillende basisbehoeften lijken een belangrijke rol te spelen, namelijk de behoefte aan autonomie, competentie- en relatievorming. Wat hebben de zorgprofessionals nodig in een team en wat verwachten ze van een leiding­gevende? De eerste bevindingen uit het (netwerk)onderzoek zijn hier te vinden

Een goed begin is het halve werk: nieuwe bril voor ouderenzorg  

Eerstejaars studenten (300) van de opleiding Mbo-Verpleegkundige in Groningen oriënteren zich elk jaar op het beroep in leernetwerken in de VVT. De studenten en hun coaches/studieloopbaanbegeleiders hebben samen met meer dan 110 werkbegeleiders leernetwerken gevormd, waar één van de drie vooraf geformuleerde leervragen centraal stond. Twee HBO-V studenten hebben een onderzoek uitgevoerd naar de hoe studenten hebben gewerkt aan de leervraag ‘Hoe kan aandacht besteed worden aan het welzijn van de bewoner/zorgvrager?’. Uit het onderzoek blijkt dat het werken aan de leervraag een positieve invloed heeft op de kennis van studenten over welbevinden en het concept positieve gezondheid. Studenten zijn beter in staat om uit te leggen wat de begrippen inhouden en hoe deze een rol hebben in het verpleegkundig beroep. Tijdens de workshop zijn we onder andere in gesprek gegaan over hoe we werkbegeleiders nog beter kunnen betrekken bij het werken aan de leervragen tijdens de oriënterende stage. 

Opleiden in een robuust leernetwerk met een gezamenlijk doel

In de regio wordt op verschillende manieren gewerkt aan de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, onder andere door het gezamenlijk ontwikkelen van leer- en ontwikkelgemeenschappen. Eén daarvan is de GHZ Groep Drenthe, ontwikkeld door Noorderpoort, Drenthe College, Alfa-college, De Trans, Vanboeijen en Visio de Brink. Door de GHZ Groep wordt de gehandicaptenzorg meer onder de aandacht gebracht bij studenten Verzorgende-IG en (Persoonlijk) Begeleider Maatschappelijke Zorg. Deskundigen uit de instellingen geven gastlessen, er worden keuzedelen aangeboden, het werkveld en de school verzorgen gezamenlijk de begeleiding en er is de garantie van een stageplaats inclusief inhoud op maat. In september 2022 starten de eerste studenten met dit traject.

Actieonderzoek binnen je eigen leer- en ontwikkelgemeenschap  

In Modern Health zijn aan alle programmalijnen ook onderzoekslijnen gekop­peld. Door middel van actieonderzoek en ontwerpgericht praktijkonderzoek worden onderzoeken gedaan bij de leer- en ontwikkelgemeenschappen. Aan de hand van een onderzoeksposter werken de leden van leer- en ontwikkel­gemeenschappen hun eigen onderzoek verder uit: hoe kun je een onder­zoek vorm geven, welke methoden kun je inzetten en hoe pas je opgedane kennis toe? Het leernetwerk Extramuraal Leerteam (ELT) heeft gepresenteerd op welke manier zij hun leer- en ontwikkelgemeenschap gaan volgen met onderzoek.

« Terug naar het nieuwsoverzicht