Projecten presenteren zich tijdens jaarlijkse netwerkbijeenkomst!

Het einde van het schooljaar nadert. Aan de hand van onze jaarlijkse netwerkbijeenkomst kijken we terug op het afgelopen jaar. Waaronder thema’s als begeleiden zonder papier en door de bril van studenten: Beeld over Zorg en Welzijn.
Netwerkzon-assen-onderwijsarbeidsmarkt001_news_detail

Op woensdag 5 juni vond de jaarlijkse netwerkbijeenkomst Onderwijs & Arbeidsmarkt plaats bij Duurzaamheidscentrum Assen. De bijeenkomst is goed bezocht door een meerlagige groep van meer dan 70 docenten, praktijkopleiders, (opleidings-)managers, directeuren, bestuurders en collega projectleiders van RIF-projecten. Benieuwd naar de uitkomsten van projectjaar 2018-2019? Zie hier de factsheet H(ealth) factor, factsheet Doelmatigheid en de outputindicatoren van beide projecten. Tijdens twee workshoprondes zijn uitkomsten en producten van beide projecten gepresenteerd.

NetwerkZON2020: the H(ealth) factor

Leerwerkunits mbo-hbo-wo

Programmalijn 1 (Interdisciplinaire leernetwerken)

Op verschillende (complexe) afdelingen in het UMCG worden leerwerkunits ingericht. In de units staan interdisciplinaire leervragen rondom de cliënt centraal. De leervragen worden vakinhoudelijk vanuit verschillende beroepsgroepen behandeld. Zie hier de Powerpoint presentatie.

Oriënterende leernetwerken

Programmalijn 1 (Interdisciplinaire leernetwerken)

In totaal 240 eerstejaars studenten Mbo-Verpleegkunde in Groningen hebben zich georiënteerd op het beroep. Samen met hun BPV docenten en werkbegeleiders vormen zij 20 leernetwerken in de VVT. Hier stond de leervraag ‘Hoe kan aandacht besteed worden aan het welzijn van de bewoner/zorgvrager?’ centraal. De leernetwerken worden gevolgd door onderzoek, de uitkomsten geven veel al veel (voorlopige) inzichten: Er zijn nu 79 verschillende "persoonlijke netwerken" uitgetekend, waarin studenten verschillende samenwerkingspartners noemen: verpleegkundigen en artsen, maar ook aan docenten en zelfs ouders! Zie hier de Powerpoint presentatie.

Hoe kan interdisciplinaire casuïstiek ingezet worden voor interdisciplinaire competenties

Programmalijn 3 (Onderwijsontwikkeling)

Vanuit de 36 leernetwerken die zich ontwikkelen in the H(ealth) factor wordt interdisciplinaire casuïstiek opgehaald. Er zijn inmiddels 40 casussen uit 17 leernetwerken, voor alle branches, opleidingen en doelgroepen. Met het Consortium en de scholen worden de casussen geïntegreerd in ontwikkelopdrachten voor studenten Zorg en Welzijn. Zie voor een voorbeeld hiervan de presentatie.

Wat weet u van Healthy Ageing? Test het met e-Flow Health

Programmalijn 3 (Onderwijsontwikkeling) en 4 (Rolmodellen)

Healthy Ageing vraagt nieuwe competenties van de zorg en welzijnsprofessionals. Om studenten en werkbegeleiders goed toe te rusten op deze thema’s, zijn 5 toetsen e-Flow Health met in totaal 89 toets vragen ontwikkeld door professionals Zorg en Welzijn en docenten. De toetsen zijn getest middels een Pilot, bekijk hier de resultaten.

Wanneer interdisciplinaire netwerken stagneren, hoe kun je dan verder?

Programmalijn 4 (Rolmodellen)

Samenwerken aan gezamenlijke doelen met onderwijs, arbeidsmarkt en overheid gaat niet vanzelf en het herkennen en benutten van dilemma’s is van belang. Inzicht krijgen in wanneer wel/niet de leiding nemen en initiëren, wanneer werk maken van gelijkwaardig samenwerken e.a. Hoe krijg je dat voor elkaar en welke rol neem je in? Tijdens de workshop is geoefend met het doen van een netwerkanalyse.

Begeleiden zonder papier

Programmalijn 5 (Digitale netwerkontwikkeling)

Denkt u eens in, een student tijdens de stage begeleiden zónder papieren in te hoeven vullen… Met de implementatie van het digitale begeleidingssysteem OnStage komt dit steeds dichterbij! In september 2018 is de pilot voor de integratie van de digitale systemen Stagematching en OnStage gestart. Op 5 juni zijn de uitkomsten van de pilot gedeeld. Wat betekent dit voor de meer dan 5.500 studenten Zorg en Welzijn en alle betrokken docenten, werkbegeleiders en praktijkopleiders?

NetwerkZON Doelmatigheid

Trends Noord-Nederlandse arbeidsmarkt en onderwijs: discrepanties en effecten van acties

Programmalijn 1 (Inzicht vraag doelgroepen Healthy Ageing)

Zowel de arbeidsmarkt als het onderwijs zijn volop in beweging. Tijdens deze workshop verkennen we de trends op de arbeidsmarkt en geven we inzicht in de ontwikkeling van de instroom, het aantal stageplekken (meer dan 5.500 op jaarbasis) en de uitstroom uit onderwijs in de afgelopen jaren. Wat laten deze cijfers ons zien? Waar zien we discrepanties, in welke branches? Welke ingezette acties hebben (al) effect en wat zouden we nog meer kunnen doen? Bekijk hier de presentatie met de laatste cijfers.

Flexibel onderwijs als sleutel voor hoge instroom

Programmalijn 4 (Inzichten nieuwe opleidingen Zorg en Welzijn)

Er is veel animo van studenten (groei van meer dan 200 studenten in schooljaar 2018-2019) voor de opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 4. Deze studenten willen wij graag behouden voor Zorg en Welzijn. Tijdens de workshops staan 3 stellingen centraal: wat zijn gezamenlijke oplossingsrichtingen die ingezet kunnen worden om deze studenten een goede plaats te geven? Zie hier de Powerpoint presentatie.

Door de bril van studenten: Beeld over Zorg en Welzijn

Programmalijn 3 (Doelmatigheidsmodel)

Meer dan 350 studenten van de opleidingen Maatschappelijke Zorg/Verzorgende-IG en Verpleegkunde zijn tussen 2016 en 2018 bevraagd naar hun beeld over Zorg en Welzijn. De resultaten laten zien met welk beeld studenten de opleiding binnen komen én hoe Levenslesactiviteiten het beeld van studenten veranderen. Mede naar aanleiding van deze resultaten richt een nieuw onderzoek zich op het inzichtelijk maken in hoeverre de student besef heeft van leren in een interdisciplinaire omgeving: studenten brengen het eigen netwerk in kaart. In hoeverre is het werkveld op de hoogte van het beeld waarmee studenten de opleiding en stage binnenkomen én in hoeverre zijn zorg en welzijnsprofessionals zelf bewust van de interdisciplinaire context waarin zij werken en leren?

Gezamenlijk ontwikkelen van doelmatig onderwijsaanbod

Programmalijn 2 (Nieuwe functies Healthy Ageing)

In de regio wordt op verschillende manieren gewerkt aan een samenhangend opleidingsaanbod. Bijvoorbeeld door het afstemmen van samenhangende opleidingen Zorg en Welzijn (bijvoorbeeld de opleidingen Maatschappelijke Zorg/Verzorgende-IG, Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent), het ontwikkelen van trajecten voor dubbelkwalificering (profiel Kraamzorg; combifunctionaris Integraal Kind Centrum) en het gezamenlijk ontwikkelen van keuzedelen (bijvoorbeeld in gehandicaptenzorg en VVT). Zie hier de Powerpoint presentatie.

« Terug naar het nieuwsoverzicht