Nulmeting Doelmatigheid

Door middel van een nulmeting konden partners starten met het ontwikkelen van gezamenlijke keuzedelen om bij te dragen aan voldoende goed opgeleide professionals Zorg en Welzijn Healthy Ageing in Noord-Nederland.
Plaatje_slide_doelmatigheid_news_detail

Het project NetwerkZON Doelmatigheid is september 2017 gestart. In het eerste projectjaar is er een betere samenwerking ontwikkeld waarbij men dilemma's op tafel durfde te leggen omdat het gezamenlijke doel centraal stond, namelijk, continue voldoende goed opgeleide professionals Zorg en Welzijn Healthy Ageing in Noord-Nederland. Men is trots op de eerste gemeenschappelijke resultaten!

Er is een nulmeting vraag en aanbod opleidingen, profielen en keuzedelen gedaan. Deze nulmeting is gedaan bij zowel het mbo en hbo onderwijs, als bij het werkveld Zorg en Welzijn. Dit heeft inzichtelijk gemaakt in hoeverre vraag en aanbod op elkaar is afgestemd. Ook heeft dit inzicht gegeven in regionale verschillen. Mede op basis hiervan zijn verschillende, meerlagige groepen (met vertegenwoordigers vanuit het werkveld en onderwijs) gestart met het ontwikkelen van gezamenlijke keuzedelen om hiaten/behoeften op te vangen.

Door het afstemmen van het opleidingsaanbod met elkaar en het werkveld kunnen scholen passend onderwijs aanbieden. Door de nauwe samenwerking met het werkveld worden gezamenlijk combi opleidingen en keuzedelen ontwikkeld die voldoen aan de vraag van het werkveld en studenten. Een aantal actuele ontwikkelingen zijn:

Keuzedeel Doorstroom mbo-hbo

Het keuzedeel Voorbereiding hbo voor Gezondheidszorg is, naar aanleiding van het halffabricaat, gezamenlijk ontwikkeld en ingevuld door de ROC’s binnen NetwerkZON, in samenwerking met Hanzehogeschool, NHL en Frieslandcollege. In het keuzedeel maken de studenten kennis met en leren zij werken met de CanMeds-rollen door middel van een casus.

Het keuzedeel wordt huidig schooljaar getest en sluit aan op het examen van Consortium. Vanaf schooljaar 2019 wordt het keuzedeel volledig ingezet.

Aanvraag koppeling keuzedeel 'Digitale vaardigheden basis'

Het beheersen van digitale vaardigheden is – mede gelet op de rapportageverplichtingen die met het beroep van Verpleegkundige samenhangen – een belangrijke pré. Het brede gebruik van e-health en de inzet van zorgtechnologie maken de beheersing van digitale vaardigheden noodzakelijk. Gezamenlijk is de aanvraag gedaan of het keuzedeel 'Digitale vaardigheden basis' gekoppeld kan worden aan de opleiding MBO-Verpleegkundige.

Aanvraag keuzedeel 'Mensen met een verstandelijke en visuele beperking'

Dit keuzedeel is ontwikkeld en aangevraagd door o.a. Koninklijke Visio, de Trans, Noorderpoort, Bartimeus, Robert Coppes Stichting en Drenthe College. De verwachting is dat dit keuzedeel per januari wordt goedgekeurd door de minister.

Richting dubbel diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent

In het leernetwerk IKC-Lab, één van de leernetwerken in de H(ealth) factor, lopen studenten stage in het basisonderwijs én in de kinderopvang. Het IKC-Lab richt zich op een dubbel diploma voor de uitstromen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent. Zie voor meer informatie over het IKC-Lab.

Richting dubbel diploma Maatschappelijke Zorg/Verzorgende-IG, uitstroom Kraamzorg

Inmiddels wordt de combi-opleiding Maatschappelijke Zorg/Verzorgende-IG voor de branches VVT en Gehandicaptenzorg overal in Noord-Nederland aangeboden. Dit geldt nog niet voor de uitstroom Kraamzorg. Momenteel wordt onderzocht wat nodig is om dit mogelijk te maken.

« Terug naar het nieuwsoverzicht